O nás

Nadační Fond EDEN

Společný zájem o ekologii a činnost na menších projektech

Náš nadační fond je tvořen lidmi převážně stojící mimo profesionální ochranu přírody, avšak s dlouhodobým praktickým zájmem o ekologii. Po dlouhých létech práce na menších projektech jsme se rozhodli k systematické činnosti na podporu naší české přírody ve větším měřítku, než nám umožňovaly dosavadní podmínky.

Naše cíle

Ostrovy Biodiverzity

Mozaika přírodě blízkých biologicky rozmanitých území, které pomohou rozčlenit krajinu na více biotopů a rozruší monokulturní charakter krajiny. Zvýší se druhová pestrost a odolnost krajiny vůči tzv. „kalamitám z přemnožení“ jednoho druhu.

Výkup území

Snažíme se výkupem území, na kterém člověk hospodařil (zanedbaná pole, louky, vytěžené lesní celky) získat prostor pro vznik nového přírodního území. Dále se zajímáme o oblasti člověkem dávno opuštěné, kam se příroda vrátila bez lidského přičinění a která jsou potencionálně ohrožena.

Jak toho chceme dosáhnout?

Na polích, na vytěžených lesních celcích, nefunkčních loukách i dříve intenzivněji využívaných územích citlivě rekultivujeme biotop tak, aby pokud možno odpovídal situaci, která byla na území před vstupem člověka s intenzivním ovlivněním přírody. Primárně se soustředíme na tvorbu mokřadních nebo lužních lesů. Díky tomu se vytvoří přistíněné oblasti a dojde k zadržování vody v krajině. Jelikož mokřadní lesy patří k těm kriticky ohroženým, pomůžeme vytvořit nové biotopy pro organismy na takovou enklávu navázané.

Vykupujeme územní celky, které člověk přestal obhospodařovat před dávnými roky a kde se během let vytvořil zajímavý přírodní biotop. Je nutné si uvědomit, že příroda a její vztahy jsou nesmírně dynamické a jednotlivé organizmy začnou okamžitě, jakmile to člověk dovolí, obsazovat nové prostředí. I taková území jsou pro nás atraktivní a perspektivní (nešetrně využívané a obhospodařované údolní nivy vodotečí, nivní louky, nešetrně zmeliorované, zničené mokřady, zemědělsky opomíjené lokality, vytěžená hliniště, povrchové lomy atd.)

Podpořte nás!

Jakým způsobem můžete podpořit naši práci a zasadit se o udržení naší krajiny v její rozmanitosti?

Formy podpory

Nejběžnější formou podpory je finanční podpora na konkrétní projekty. Můžete nás podpořit zasláním libovolné částky na náš bankovní účet uvedený  na stránce kontakt. Nebo darovat přímo na stránce projektu.

Náš tým

Prof. MUDr.
Michal Michal

Předseda Správní rady NF

Profesí lékař, profesor na lékařské fakultě University Karlovy v Plzni, majitel Bioptické laboratoře Plzeň s.r.o. Dlouhá léta sleduje dění v české i světové přírodě. Definitivním impulsem pro aktivní vstup do ochrany přírody je stále rychleji vysychající česká krajina. Prof. Michal je organizačním motorem celé nadace.

David Michal

Člen Správní rady NF

Profesní život je úzce spjatý s Bioptickou laboratoří s.r.o. více jak 20 let. V současné době David zastává funkci prokuristy a provozního ředitele. Svými cennými praktickými zkušenostmi je David velkým přínosem při péči o naše rozsáhlé pozemky, mokřady a tůňky.

Karel Makoň

Člen Správní rady NF

Profesionální ochranář, předseda DESOP Plzeň. Od roku 1992 vede Záchrannou stanici žijících živočichů v Plzni. Má za sebou tisíce výjezdů k poraněným zvířatům, biotopových úprav, záchranných transferů a odborných projektů. Známý je díky své propagaci ekologie, edukační činnosti na školách a také kromě jiného provádí školení pro jednotky integrovaného záchranného systému.

Ondřeh Hes

Prof. MUDr.
Ondřej Hes, PhD.

Člen Správní rady NF in memoriam

Profesí lékař, profesor na lékařské fakultě University Karlovy v Plzni. Od mládí se zabýval přírodou, zejména herpeto a entomofaunou. Kromě své profesionální dráhy je autorem desítek článků o plazech a obojživelnících, 5ti knih se stejnou tématikou. Od roku 2009 se aktivně zabýval ochranou a tvorbou mokřadních biotopů v rámci plzeňské záchranné stanice DESOP.

Doc. MUDr.
Michael Michal PhD.

Předseda Dozorčí rady NF

Profesí lékař, odborný asistent na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V Nadačním fondu Eden představuje mladou krev, inspirativní mysl a je zárukou, že fond bude v souladu s moderní dobou.

Zdeňka Dušková

Členka Dozorčí rady NF

Ředitelka Bioptické laboratoře s.r.o. v Plzni. Svými zkušenostmi s řízením velké firmy napomáhá organizaci celého Nadačního fondu Eden. V práci je pro paní ředitelku důležité, abychom každý rok, když se ohlédneme za uplynulým rokem, mohli říci, že jsme zase udělali kus krásné práce, že jsme zase o hodně dál a že jsme tu nebyli zbytečně. A to platí i pro práci v Nadačním fondu.

Ing. Anna Berdychová MBA

Členka Dozorčí rady NF

Po letech strávených v managementu velkých mezinárodních korporací pracuje jako finanční ředitelka Bioptické laboratoře s.r.o. v Plzni. Rozhodla se přispět svými zkušenostmi k chodu nadace Eden. Její letitá praxe v oblasti financí a administrativy je zárukou, že nadační fond bude po finanční stránce perfektně řízený.

Anna Němcová

Sociální média

Profesí sekretářka Bioptické laboratoře s.r.o, bude se starat o sociální média (Instagram, Facebook, LinkedIn) a také odpovídat na dotazy veřejnosti, které přijdou prostřednictvím kontaktního formuláře. Neváhejte se na naši guru přes sociální média obracet, vždy vám odpoví.

Naši partneři

Organizace a subjekty, se kterými spolupracujeme

Dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout všechny důležité dokumenty týkající se Nadačního fondu EDEN